Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)

Szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános üzleti feltételek

1. Az üzleti feltételek hatálya

A vevő/megrendelő tudomásul vesz, hogy a szerződések kizárólag ezen szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó értékesítési feltételek alapján jönnek létre. A vevő/megrendelő esetleges beszerzési feltételeinek alkalmazását ezúton kifejezetten kizárjuk. Ezen szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó értékesítési feltételek a későbbi szerződésekre is vonatkoznak, abban az esetben is, ha ezen feltételekre nem történik kifejezett hivatkozás. A vevő/megrendelő eltérő üzleti feltételei csak abban az esetben képezhetik a szerződés tartalmát, ha ahhoz írásban kifejezetten hozzájárulunk, és a vevő/megrendelő igazolja, hogy az eltérések külön-külön is egyeztetésre kerültek. Az írásbeli formára vonatkozó formai követelménytől való eltérés szintén csak írásban lehetséges. A szerződés teljesítésére irányuló cselekmények nem minősülnek az ezen feltételektől eltérő szerződési feltételekhez való hozzájárulásnak. Az áru átvételével, ill. a szolgáltatás elfogadásával a vevő/megrendelő ezen szerződési feltételeket a saját üzleti feltételeinek kizárása mellett elismeri.

2. Ajánlatok, árajánlatok, szerződéskötés

Ajánlataink, árajánlataink és árlistáink nem kötelező érvényűek és változhatnak. A szállítási és szolgáltatási szerződések számunkra csak akkor válnak hatályossá, ha megbízást írásban visszaigazoljuk, az árut kiszállítjuk vagy a számlát átküldjük. A megbízások visszaigazolása és annak mellékletei a vevő/megrendelő által elfogadottnak minősülnek, ha a vevő/megrendelő kifogásait a kiállítás dátumától számított 8 napon belül írásban nem közölte velünk olyan módon, amely alapján igazolható, hogy közlése beérkezett hozzánk. A szállítások és szolgáltatások tárgyának a kereskedelemben szokványos eltéréseinek jogát fenntartjuk, amennyiben ahhoz nem köthető a működés vagy a minőség változása, és a módosítás a vevő/megrendelő számára elfogadható.

3. Árak

Az árak, amennyiben ettől kifejezetten eltérő megállapodás nem született, nettó árként, a gyártelepről való elszállítással, az általános forgalmi adóval megnövelve értendő, és nem foglalja magában a csomagolás és a vágás költségeit, valamint az ötvözési felárat sem. A szállítás napján mindenkor érvényes ötvözési felárat a napi tőzsdei árfolyam és a szállított mennyiség alapján számlázzuk ki. Minden mellékköltség, például a szállítás, a biztosítás, a kiviteli, az átviteli, a behozatali és egyéb engedélyek költségei, valamint a szükséges tanúsítványok (WAZ, gyári átvételi tanúsítvány) költségei a vevőt/megrendelőt terhelik. Szintén a vevőt/megrendelőt terheli az összes adó, járulék, illeték és vám megfizetése. A 100 euró nettó áruérték alatti megbízások esetén fenntartjuk annak jogát, hogy az összeget minimális megbízási díjként, ill. a kisösszegű számlákra kivetett felárral számlázzuk ki.

4. Szállítási határidő, szállítási mennyiség, tűréshatárok

A szállítási határidőkre vonatkozó adataink csak megközelítőlegesek és nem kötelező érvényűek. Részszállítások lehetségesek. Amennyiben a méltányos szállítási határidő túllépése nekünk felróható okból történik, csak abban az esetben esünk késedelembe, ha a megrendelő írásban méltányos, legalább 30 napos póthatáridőt tűz, és az is eredménytelenül járt le. A késedelmes szállításból, teljesítésből vagy nemteljesítésből eredő kártérítése igények ki vannak zárva, kivéve, ha részünkről szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn. A kötbérkövetelések ki vannak zárva. Mindaddig nem vagyunk kötelesek szállítani, amíg a vevő/megrendelő az esedékes fizetéssel késedelemben van. A mérettől, a tömegtől vagy az áru fajtájától való eltérések a DIN/EN, a műszaki ÖNORMEN szabványok és a szokásjog alapján megengedettek. Az egyéb eltérésekhez külön megállapodás szükséges. A szállítási mennyiségre vonatkozóan fenntartjuk a +/- 10%-os eltérés jogát.

5. Tulajdonjog fenntartása

A szállított áru az összes követelés teljes megfizetéséig a mi tulajdonunkat képezi. A szállított áru tulajdonjoga abban az esetben is bennünket illet, ha a szállított árut a tulajdonjog fenntartásának megszűnése előtt, azaz a tulajdonjognak a vevőre/megrendelőre való átszállása előtt, a vevő/megrendelő vagy megbízásukból bármilyen harmadik személy megmunkálja vagy feldolgozza, egy vagy több anyaggal összekeveri vagy összekapcsolja. Ebben az esetben az új vagy kapcsolt dolog társtulajdonosai vagyunk, a tulajdonjog-fenntartás által érintett áru számlaértékének az új vagy a kapcsolt áru értékéhez viszonyított arányában. A vevő/megrendelő az esetleges továbbértékesítésből, bérbeadásból vagy zálogba adásból, valamint lízingügyletekből származó valamennyi követelését és egyéb jogait már most engedményezi részünkre, abban az esetben is, ha az árut előzőleg más árukkal összekapcsolták vagy feldolgozták; a vevő/megrendelő köteles könyveibe a megfelelő bejegyzést elvégezni. A vevő/megrendelő továbbá köteles a tulajdonjog-fenntartás által érintett áru továbbértékesítése esetén, amely alatt a továbbértékesítés, a bérbeadás vagy zálogba adás értendő, a követelés engedményezésének tényére már a szállítólevélen, de legkésőbb a számlájától kezdve utalni, hogy a vevő/megrendelőnek a harmadik vevő felé fennálló követelése adósságrendező hatállyal kizárólag részünkre történhessen. Ha a szállítás tárgyát képező áru más árukkal közösen, összekapcsolás vagy feldolgozás nélkül vagy azt követően értékesítésre vagy használatba adásra kerül, úgy az engedményezés mértéke a részünkre fizetendő vételár mértékére korlátozódik. Az ezen túlmenő kártérítési igényeket mindez nem érinti. A vevő/megrendelő a tulajdonjog fenntartása által érintett áru fölött a fizetés átütemezésével történő továbbértékesítés esetén csak azzal a feltétellel jogosult rendelkezni, ha a második vevőt biztosítéki engedményésről a továbbértékesítéssel egyidejűleg tájékoztatja, és az engedményezés tényét az üzleti könyveibe bejegyzi.

6. Áru visszaadása

Az áru visszaadása csak kifejezett előzetes hozzájárulásunk esetén lehetséges, és a visszaküldő költségén és kockázatára történik. Kifogástalan állapotú és változatlan tulajdonságú áru esetén az anyagra értékjóváírást alkalmazunk, az áru értékének 10%-ának megfelelő mértékű kezelési költség levonása mellett. Az egyedileg gyártott, a raktáron nem vezetett árukat és a méretre vágott anyagot nem áll módunkban visszavenni.

7. Szállítás, csomagolás, a kockázat átszállása

Az áru szállítása az Incoterms mindenkor hatályos változata szerint a gyártelepről történik (EXW), mennyiben ezen értékesítési feltételekben ennek az ellenkezője nem szerepel. A szállítás abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor a szállítani kívánt árut az általunk megadott raktárban a megrendelő részére szállításra előkészítettük, vagy a kamionsofőrnek átadtuk; abban az esetben is, ha külön megállapodás alapján a kiszállítás a mi költségünkre történik, mi szervezzük vagy irányítjuk. A szállításnak az előző rendelkezések szerinti teljesítésével a szállítás tárgyát képező áruval kapcsolatos kockázat is átszáll a megrendelőre. Amennyiben ez a kereskedelemben bevett gyakorlat, az árut becsomagolva és a külső behatások ellen védve szállítjuk. Ennek költségei a vevőt/megrendelőt terhelik. A károk elleni bármilyen jellegű biztosítás a vevőt/megrendelőt terheli. Amennyiben külön megállapodás alapján a biztosításról nekünk kell gondoskodunk, annak megkötése a megrendelő megbízásából, számlájára és kockázatára történik. Amennyiben a szállítást külön megállapodás alapján saját költségünkre vagy a vevő/megrendelő költségére nekünk kell elvégeznünk, jogunkban áll a szállítóeszköz szabad megválasztása. Külföldre történő szállítás esetén mindennemű vám és egyéb kiviteli és behozatali illeték a vevőt/megrendelőt terheli. Amennyiben az áru rakodása, szállítása vagy átvétele a vevőnek/megrendelőnek felróható okból késik, úgy jogosultak vagyunk a vevő/megrendelő költségére és kockázatára az árut méltányossági alapon beraktározni, az áru állagának megőrzésére alkalmas összes intézkedést foganatosítani, majd kiszámlázni, a beraktározásra vonatkozó bármiféle kötelezettség nélkül. Amennyiben a vevő/megrendelő szállítóeszközére történő berakodások, illetve a megnevezett szállítási helyszínen történő lerakodások a szerződésben foglalt „gyártelepről szállítva” (EXW) kikötéstől eltérő módon történnek, a vevő/megrendelő köteles bennünket az ebből keletkező károk, valamint a harmadik személy igénybe vételéle tekintetében kár- és permentes állapotban tartani. Ebben az esetben az áru sérüléséért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Csak az Incoterms mindenkor hatályos változatát ismerjük el.

8. Garancia

Szavatoljuk a kifogástalan minőségű és a megbízásban foglaltaknak megfelelő tulajdonságú árut. A mennyiségi és/vagy minőségi reklamációkat haladéktalanul, az áru átvételekor, rejtett hibák esetén azok ismertté válását követően haladéktalanul, ebben az esetben azonban a szavatossági és/vagy kártérítési igények kizárása mellett legkésőbb a szállítástól számított négy héten belül jelezni kell. A vevő/megrendelő köteles a szállított áru minőségét és mennyiségét ellenőrizni. Jogos, haladéktalan mennyiségi és/vagy minőségi reklamáció esetén a vevővel/megrendelővel egyetértésben a hibás és/vagy hiányos árut visszavesszük, és helyette másikat biztosítunk. A vevő/megrendelő tudomásul veszi, hogy a hibák kijavításához jogunk van. Ennek érdekébe, a vevő/megrendelő, mielőtt a szerződéstől való visszalépésre jogosulttá válna, köteles a hiba kijavítására méltányos határidőt szabni. Bármilyen pótlás esetén minden esetben csak az önköltség erejéig felelünk. A szállítási késedelemből, a hibás vagy hiányos szállításból és/vagy teljesítésből eredő károkért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelünk. Az enyhe gondatlanságból eredő felelősség ki van árva. Az elmaradt gazdasági haszonért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A szándékosság vagy a súlyos gondatlanság bizonyításának kötelezettsége minden esetben a vevőre/megrendelőre hárul. Mennyiségi és/vagy minőségi reklamáció esetén a vevő/megrendelő haladéktalanul lehetőséget biztosít, hogy az állítólagos hibákról meggyőződjünk, különösen kérésünkre a kifogásolt árut, vagy abból egy mintát, rendelkezésünkre bocsássa, hogy ellenőrizhessük azt. Az általunk adott bármilyen jellegű információ és tanácsadás, akár kipróbálásra ajánlott áruk vagy kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalás formájában is, nem kötelező jellegű, és a vevőt/megrendelt nem mentesíti az alól, hogy azoknak a tervezett használatra való alkalmasságát ellenőrizze. A szerződésben, előszerződésben foglalt vagy szerződésen kívüli kötelezettségek megszegéséért egyébként is csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelünk. Enyhe gondatlanságért semmilyen felelősséget nem vállalunk, az esetlegesen elmaradt gazdasági haszonért sem. Ez a felelősségkizárás nem érinti a hibás termékekre vonatkozó termékszavatossági törvény mindenkor hatályos változata szerinti, a felróhatóságtól független felelősség eseteit, amennyiben e törvény értelmében felelősség terhel bennünket.

9. Fizetési feltételek

A vevő/megrendelő általi fizetés a számlát kiállító üzem helyén, skontó, illetékek, adók vagy költségek levonása nélkül, a kikötött fizetési feltételeknek megfelelően úgy történik, hogy mi az esedékesség napján rendelkezzünk az összeggel. Számláinkat, amennyiben kifejezetten írásban nem került sor más fizetési feltételek kikötésére, nettóban, azonnal kell kiegyenlíteni. Az adósságrendező jellegű kifizetések csak közvetlenül részünkre teljesíthetők. A vevő/megrendelő csak kétségbevonhatatlan vagy jogerősen megállapított követelések beszámítására jogosult. A vevőnek/megrendelőnek nincs visszatartási joga. A vevőnek/megrendelőnek fel nem róható okból történő fizetési késedelem esetén is a mindenkor hatályos banki kamatlábnál 6%-kal magasabb, azonban legalább évi 10%-os kamatot, továbbá felszólítási és beszedési díjat számítunk fel.

10. Vis maior

A befolyási körünkön kívül eső események az akadályoztatás időtartamára valamennyi kötelezettségvállalásunk teljesítése alól mentesítenek bennünket.

11. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

A teljesítés helye és az illetékes bíróság: Graz: Kizárólag az osztrák anyagi jog rendelkezései irányadók, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye (ENSZ kereskedelmi jog, BGBl. 1988/96) rendelkezéseinek kizárásával.

12. Érvényességi záradék

Amennyiben ezen értékesítési feltételek egyes pontjai érvénytelenek, az az értékesítési feltételek összes többi pontját nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a vonatkozó jogszabályi előírás lép. Annak hiányában az így keletkezett hézagot a szerződés kiegészítő értelmezésével, ill. analógiával kell lezárni. Az ezen szerződési feltételektől való lemondás kizárólag írásban történhet. Az ezen írásbeliség követelményéről való lemondás is az írásbeli formához van kötve.